Opći uvjeti za prijevoz putnika, prtljage i predmeta

PROMET Makarska d.o.o. • Stjepana Ivičevića 60 • 21 300 MAKARSKA • OIB:33441364556

 

Na temelju članka 4 stavak 1 t. 31 i članka 32 stavak 6 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne Novine“ 41/18 i 98/19) PROMET Makarska d.o.o., Stjepana Ivičevića 60, Makarska, donosi

OPĆE UVJETE

za prijevoz putnika, prtljage i predmeta u javnom cestovnom prijevozu putnika

 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Prijevoznik je Promet Makarska d.o.o.. (dalje u tekstu Promet), Stjepana Ivičevića 60, 21 300 Makarska.

Putnik je osoba koju prijevoznik prevozi uz naknadu.

Prijevoz u unutarnjem cestovnom prometu je prijevoz na teritoriju Republike Hrvatske.

Prijevoz unutar Europske unije je prijevoz između dvije ili više zemalja članica Europske unije (dalje u tekstu: EU) uključujući i Švicarsku konfederaciju.

Međunarodni linijski prijevoz je prijevoz putnika između zemalja članica EU i zemalja izvan EU.

Vozilo je autobus i vozilo sa najmanje devet sjedala, uključujući sjedalo vozača, a koji su namijenjeni isključivo prijevozu putnika.

Vozna karta je dokument s kojim putnik ostvarujem pravo na prijevoz kod prijevoznika pod uvjetima utvrđenim ovim općim uvjetima prijevoza.

Prtljažna karta (prtljažnica) je dokument s kojim putnik ostvaruje pravo na prijevoz putne prtljage.

Licencija je akt kojim se odobrava djelatnost prijevoza putnika ili tereta u cestovnom prometu, pružanje kolodvorskih usluga i obavljanje agencijskih poslova.

Dozvola za prijevoz je akt određen navedenim Zakonom u preambuli ovog dokumenta ili međunarodnim ugovorom na temelju koje se obavlja prijevoz.

 

Članak 2.

Ovim aktom utvrđuju se međusobni odnosi prijevoznika i putnika koji koriste usluge prijevoznika u javnom cestovnom prijevozu i uvjeti pod kojima će prijevoznik pružiti uslugu prijevoza putniku. Opće uvjete za prijevoz putnika, prtljage i predmeta (u daljnjem tekstu: opći uvjeti) primjenjuje prijevoznik prema utvrđenim cijenama za svaku liniju odnosno svaki izvršeni prijevoz.

 

II. UGOVOR O PRIJEVOZU

Članak 3.

Kupnjom vozne karte putnik je s prijevoznikom zaključio ugovor o prijevozu.
Prijevoznik se obvezuje sigurno prevesti putnika na ugovorenoj relaciji, onim prijevoznim sredstvom koje je određeno ugovorom o prijevozu i uz uvjete udobnosti i higijene koji se prema vrsti prijevoznog sredstva i udaljenosti smatra nužnim.

Postojanje ugovora o prijevozu dokazuje se voznom kartom ili posebnim ugovorom.
Ugovor o prijevozu sklapa se između prijevoznika i putnika ili između prijevoznika i naručitelja prijevoza u kojem slučaju naručitelj prijevoza preuzima obvezu plaćanja naknade za prijevoz.

Članak 4.

Vozna karta glasi na donositelja i osim naziva prijevoznika, datuma, vremena izdavanja, relacije za koju se izdaje i cijene, sadrži datum i vrijeme započinjanja prijevoza.
Vozna karta u međunarodnom prijevozu može glasiti na ime, te osim elemenata naznačenih u stavku 1. ovog članka može imati naznačeno ime i prezime putnika.
Vozna karta na ime ne može se prenijeti na drugu osobu bez pristanka prijevoznika.
Vozna karta koja ne sadrži jedan od elemenata naznačenih u stavcima 1. i 2. ovog članka je nevažeća.

Vozna karta može biti ispisana u papirnatom ili elektroničkom obliku. Ukoliko je vozna karta kupljena putem interneta ista mora biti predočena voznom osoblju na mobilnom uređaju ili tabletu, osim u  pojedinim slučajevima, u kojemu je potrebno kartu posebno ispisati, a što je jasno naznačeno u procesu kupnje. U tom slučaju, kartu je potrebno predočiti isprintanu voznom osoblju. Ukoliko putnik u tom slučaju voznom osoblju ne predoči isprintanu voznu kartu u obvezi je kupiti u vozilu novu voznu kartu ili napustiti vozilo.

Članak 5.

Vozna karta se u pravilu izdaje za jednokratnu vožnju i prijevoznika obvezuje za dan i sat koji su na karti naznačeni.

Putnik može kupiti i povratnu voznu kartu. Povratna vozna karta omogućuje putniku prijevoz u polasku i povratku na unaprijed utvrđenoj relaciji, a obvezuje prijevoznika da izvrši prijevoz za određeni datum i vrijeme polaska kako je naznačeno na istoj i to isključivo za prijevoz u polasku, dok se prijevoz u povratku može realizirati do roka važenja povrtne vozne karte uz obveznu kupnju rezervacije.

Povratne vozne karte vrijede za vozila prijevoznika odnosno drugih prijevoznika s kojima zajednički obavlja prijevoz.

Članak 6.

Iznimno od članka 5. ovih općih uvjeta putnik može kupiti i postati vlasnikom pokazne vozne karte, uz jednokratnu naknadu prema važećem cjeniku prijevoznika. Pokazna vozna karta glasi na ime vlasnika i sadrži podatke o vlasniku karte, vrsti karte te relaciji na kojoj se korisnik vozi. Pokazna vozna karta izdaje se na određeno vrijeme, naznačeno na pokaznoj karti. Naknadu za kupon pokazne vozne karte utvrđuje prijevoznik, ovisno o kategoriji osoba koje je koriste (učenici, studenti, radnici ili umirovljenici), kao i režimu kada se koristi. Prodaja kupona za pokaznu voznu kartu vrši se na prodajnim mjestima prijevoznika. Mjesec se računa kalendarski od prvog do zadnjeg u mjesecu. U slučaju da se pokazna vozna karta, ošteti, izgubi, otuđi i slično, putnik će snositi naknadu za izradu nove pokazne vozne karte. U slučaju gubitka pokazne vozne karte, vlasnik je dužan gubitak odmah prijaviti prodajnom mjestu na kojem je istu kupio, kako bi se spriječila eventualna zlouporaba, a prijevoznik pravovremeno izvršio poništenje.

Članak 7.

Vozne karte se kupuju na organiziranim prodajnim mjestima (autobusnim kolodvorima, stajalištima, agencijama, poslovnicama i sl.). Iznimno od stavka 1. ovog članka, vozna karta se može kupiti i u vozilu u slučaju:

  1. kada se putnik ukrcava u vozilo na registriranom stajalištu na liniji koju prijevoznik obavlja, a na istom nije organizirana prodaja voznih karata;
  1. ako je putnik došao pred sam polazak vozila, pa ga vozno osoblje ne može uputiti da kupi voznu kartu na organizirano prodajno mjesto, jer bi došlo do kašnjenja linije u polasku.

Članak 8.

Putnik može rezervirati mjesto u autobusu na organiziranim prodajnim mjestima: telefonom, e-mailom ili drugim pogodnim načinom, s tim da je obvezan kupiti voznu kartu i rezervaciju najkasnije 6 sati prije početka putovanja u međunarodnom linijskom prijevozu, odnosno 2 sata u unutarnjem linijskom prijevozu.

Ako putnik u roku iz stavka 1. ovog članka ne kupi voznu kartu ili rezervaciju prodajno mjesto ima pravo prodati rezervaciju drugom putniku, a prethodni putnik gubi pravo na rezervirano sjedište kao i traženje odštete od prijevoznika. 

Članak 9.

Rezervacija se ne izdaje bez kupljene vozne karte osim kada putnik posjeduje povratnu kartu, pokaznu ili povlaštenu voznu kartu. Naknada za rezervaciju mjesta naplaćuje se prema važećem cjeniku prijevoznika, autobusnog kolodvora ili drugog ovlaštenog prodajnog mjesta.
Prijevoznik će za linije do 50 kilometara udaljenosti od polazišta izdati rezervaciju za kupljenu voznu kartu samo na zahtjev putnika. Naknada za rezervaciju mjesta naplaćuje se prema važećem cjeniku prijevoznika ili autobusnog kolodvora i u slučajevima kada na pojedinim linijama mjesta za sjedenje nisu numerirana.

 

III. POVRAT NAKNADE ZA PRIJEVOZ

Članak 10.

Prijevoznik se obvezuje vratiti putniku naknadu za prijevoz umanjenu za iznos od 10% na ime manipulativnih troškova, ako putnik odustane od putovanja i to:

–  u unutarnjem linijskom prijevozu najkasnije 2 sata prije početka putovanja

–  u međunarodnom linijskom prijevozu najkasnije 6 sati prije početka putovanja

–   u povremenom prijevozu najkasnije 48 sati prije početka putovanja.

Putnik iz stavka 1 ovog članka nema pravo na povrat novca uplaćenog za kolodvorsku uslugu i rezervaciju.

Ukoliko putnik zatraži povrat naknade za prijevoz neiskorištenog dijela povratne vozne karte, do roka važenja povratne vozne karte, prijevoznik će putniku vratiti razliku novčanog iznosa koji odgovara cijeni povratne vozne karte umanjene za punu cijenu vozne karte u jednom smjeru bez komercijalnih povlastica i 10% manipulativnih troškova.
Ukoliko putnik zatraži povrat naknade za prijevoz neiskorištenog dijela povratne vozne karte u koju je uključena dodatna komercijalna povlastica, do roka važenja povratne vozne karte, prijevoznik će putniku vratiti razliku novčanog iznosa koji odgovara cijeni povratne vozne karte umanjene za cijenu vozne karte u jednom smjeru sa pripadajućom komercijalnom povlasticom  i 10% manipulativnih troškova. Ako putnik ne postupi u skladu sa stavkom 2 i 3 ovog članka gubi pravo na povrat naknade za prijevoz u cijelosti. Rok važenja povratne karte računa se od dana započetog putovanja.

Prilikom povrata karata kupljenih preko Internet prodaje Promet Makarska d.o.o. na stranici www.promet-makarska.hr  vrijede uvjeti povrata iz Opći uvjeti Internet prodaje Promet Makarska d.o.o.,  te se ovaj članak 10 Općih uvjeta za prijevoz putnika, prtljage i predmeta ne odnosi na karte kupljenje preko interneta prodaje prijevoznika.

Članak 11.

Za izgubljenu, oštećenu ili uništenu voznu kartu i voznu kartu koja je otkazana poslije vremena navedenog u članku 10 stavak 1 ovih općih uvjeta, naknada za prijevoz se ne vraća. Putnik koji je svojom krivnjom otputovao autobusom drugog prijevoznika, a ne prijevoznika za kojeg je kupio voznu kartu nema pravo povrata plaćenog iznosa vrijednosti vozne karte.

Članak 12.

Ako putnik kupi pokaznu voznu kartu za određeno vremensko razdoblje, može od prijevoznika tražiti povrat naknade prije početka razdoblja važenja za koju je ista kupljena.

 Članak 13.

Povrat naknade za prijevoz vrši se na organiziranim prodajnim mjestima i u prostorijama stručnih službi prijevoznika i to isključivo ukoliko je zahtjev za povrat podnesen u rokovima navedenih u članku 10. stavak 1 ovih općih uvjeta. Vozno osoblje prijevoznika ne može izvršiti povrat naknade za prijevoz. Prodavač voznih karata, može izvršiti povrat naknade za prijevoz uz uvjet da je voznu kartu ovjerila ovlaštena osoba. Putniku koji je kupio voznu kartu a bio je spriječen za putovanje određenog dana ili sata, prijevoznik će omogućiti izmjenu roka važenja vozne karte ako je to putnik zahtijevao u roku iz članka 10. stavka 1. ovih općih uvjeta.

Za vozne karte kupljene u vozilima prijevoznika moguće je podnijeti pisani Zahtjev za povrat naknade za prijevoz te se isti upućuje na adresu prijevoznika Promet Makarska d.o.o., Stjepana Ivičevića 60, Makarska, uz obvezu prilaganja te iste vozne karte za koju se traži povrat. Pisani zahtjev bez priloga neće se uzimati u obradu. Ukoliko je zahtjev za povrat naknade za prijevoz podnesen u pisanom obliku, tada se povrat isplaćuje isključivo na račun koji je naveden na istome.


IV. OBEVZE PUTNIKA

Članak 14.

Putnik je dužan provjeriti sve elemente vozne karte u trenutku kada je zaprimio i odmah prijaviti utvrđene greške prodajnom osoblju.

Članak 15.

Putnik je obvezan brinuti se da na polaznom stajalištu uđe u autobus koji prometuje na liniji i da na svom završnom autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu izađe iz autobusa.
Putnik može ući ili izaći iz autobusa samo na autobusnom kolodvoru, odnosno stajalištu koje je predviđeno po redu vožnje.

Putnik se treba brinuti da otputuje prijevoznikom označenim na voznoj karti.

Putnik je obvezan brinuti se da dođe na početno stajalište najmanje 10 minuta prije polaska. U slučaju kašnjenja putnika, prijevoznik nema nikakve obveze prema putniku.

Ako su za vrijeme trajanja prijevoza određena kratka zadržavanja zbog korištenja toaleta i/ili osvježenja, putnik je dužan vratiti se u vozilo unutar vremena određenog za zadržavanje.

Prijevoznik nije dužan zadržavati vozilo i čekati putnika koji ne poštuje vrijeme određeno za zadržavanje vozila iz prethodnog stavka ovog članka.

Ukoliko putnik tijekom putovanja svojevoljno prekine putovanje izlaskom iz vozila na usputnim autobusnim kolodvorima/stajalištima ne može zahtijevati povrat naknade za dio ne obavljenog prijevoza niti voznu kartu koristiti za neki drugi polazak prijevoznika na relaciji navedenoj na voznoj karti.

Prijevoznik u cijelosti otklanja odgovornost za štetu temeljem odštetnog zahtjeva putnika, a koji nastane kao posljedica propusta putnika iz stavka 5, 6 i 7 ovog članka.

Članak 16.

Putnik je dužan čuvati voznu kartu tijekom cijelog putovanja, dakle do svoga krajnjeg odredišta.
Ako putnik izgubi ili na bilo koji način ostane bez vozne karte, obvezan je voznom osoblju ili kontroloru platiti novu voznu kartu. Kad vozač izvrši pregled i naplatu voznih karata dužan je provjeriti da li svi putnici posjeduju odgovarajuću voznu kartu.

Ako kontrolor zateče putnika bez vozne karte naplatit će mu kaznu u iznosu od 100 kuna i punu cijenu vozne karte za relaciju na kojoj putuje.

Putnik koji odbije platiti kaznu i punu cijenu vozne karte zbog neposjedovanja odgovarajuće vozne karte isključuje se iz putovanja.

   Članak 17.

Prijevoznik ne smije odbiti prihvatiti rezervaciju, izdati ili drukčije osigurati kartu ili ukrcati osobu na temelju invaliditeta ili smanjene pokretljivosti osim u sljedećim slučajevima:
– kako bi ispunili valjane sigurnosne uvjete po međunarodnom pravu, pravu Unije ili nacionalnom pravu, ili kako bi ispunili zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koje određuju nadležna tijela;

– ako konstrukcija vozila ili infrastrukture, uključujući autobusna stajališta i kolodvore, fizički onemogućava siguran i operativno izvediv ulazak, i izlazak ili prijevoz osobe s invaliditetom ili osobe smanjene pokretljivosti.

   Članak 18.

Za vrijeme putovanja vozno osoblje i kontrolor može isključiti iz putovanja putnika:

– ako narušava red i mir u autobusu

– ako ugrožava sigurnost prometa

– ako ometa rad voznog osoblja

– ako ometa rad kontrolora

– ako se nepristojno odnosi prema putnicima ili voznom osoblju,

U isto vrijeme kada se putnik isključi iz putovanja vozno osoblje mu uručuje i prtljagu. U tom slučaju putnik nema pravo na povrat iznosa naknade vozne karte od mjesta isključenja do završnog autobusnog kolodvora  odnosno stajališta putnika. Ukoliko vozno osoblje nije u mogućnosti samostalno isključiti putnika iz putovanja, može zatražiti pomoć policije.

 Članak 19.

Ako putnik namjerno ili zbog krajnje nepažnje onečisti autobus, obvezan je platiti čišćenje autobusa u visini stvarnih troškova. Putnik je obvezan nadoknaditi svaku štetu prijevozniku koju je prouzročio svojom krivnjom.

Članak 20.

Putnik je za vrijeme trajanja vožnje, na sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi, dužan koristiti pojas sukladno odredbama važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Sve eventualne posljedice u slučaju štetnog događaja zbog ne pridržavanja odredbi iz stavka 1 ovog članka snosi putnik.

Putnik se za vrijeme vožnje ne smije kretati vozilom niti se dizati sa sjedala dok se vozilo ne zaustavi radi iskrcavanja putnika.

V. OBEVZE PRIJEVOZNIKA

Članak 21.

Prijevoznik utvrđuje vozni red i cijenu prijevoza za sve relacije na pojedinoj liniji te ih objavljuje na odgovarajući način, putem interneta i na ovlaštenim prodajnim mjestima. Cijene usluga prijevoznika koje uključuju i komercijalne povlastice za određene kategorije građana (umirovljenike, studente, učenike, i dr.) moraju biti dostupne na uvid na svim prodajnim mjestima koja prodaju vozne karte prijevoznika. Prilikom korištenja komercijalnih povlastica putnik mora dokazati svoj identitet osobnom ispravom ili drugim odgovarajućim dokumentom sa ispravnom fotografijom. Cijene su promjenjive i ovise o tržišnoj situaciji, popunjenosti autobusa i ostalim relevantnim faktorima.

Članak 22.

Prijevoznik će putniku na njegov zahtjev izdati potvrdu o cijeni koštanja vozne karte za zatraženu relaciju. Potvrda se izdaje na prodajnom mjestu prijevoznika, na za to određenom obrascu i naplaćuje se prema cijeni istaknutoj na prodajnom mjestu.

Članak 23.

Prijevoznik će primiti na prijevoz i prevesti svaku osobu koja udovoljava uvjetima iz ovih općih uvjeta prijevoza.

Na prijevoz se ne smiju primati:

– osobe koje sa sobom nose vatreno oružje, osim putnika koji vrše službu, pod uvjetom da im oružje bude zakočeno,

– osobe koje pokazuju očite znakove zarazne ili duševne bolesti, kao i osobe sa otvorenim ranama (osim ako se prevozi osoba povrijeđena u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene stanice),

– djeca do 6 godina starosti, ako nisu u pratnji odraslih osoba,

– osobe kojima je odijelo ili prtljaga u tolikoj mjeri onečišćena da postoji opasnost onečišćenja odijela putnika ili vozila,

– osobe pod utjecajem alkohola i opojnih droga,

– osobe bez odgovarajuće odjeće (u kupaćim kostimima, bez dijelova odjeće i obuće, s pancericama i sl.).

 Članak 24.

U slučaju otkazivanja polaska ili kašnjenja za više od 90 minuta u polasku sa autobusnog kolodvora u unutarnjem  cestovnom prijevozu, u međunarodnom cestovnom prijevozu  i prijevozu unutar EU sa predviđenom udaljenosti prijevoza do 250 km, prijevoznik je dužan:

  1. prevesti putnika zajedno s prtljagom do odredišnog mjesta, bez naplate dodatne naknade za prijevoz, ili
  2. zajedno s prtljagom vratiti putnika u polazno mjesto, uz povrat naknade za prijevoz u punom iznosu, ili
  3. vratiti putniku naknadu za neprijeđeni dio puta.

Za štetu nastalu putniku zbog prekida, zakašnjenja ili ne izvršenja prijevoza, prijevoznik ne odgovara u slučajevima teških vremenskih uvjeta, prometnih zastoja te u slučajevima koji nisu posljedica namjere ili grube nepažnje prijevoznika.

Članak 25.

Prema Uredbi EU br. 181/2011 putnici na međunarodnim linijama dužine od najmanje 250 kilometara, kojima je početna i završna postaja u zemljama Europske unije imaju pravo na:
1. garanciju nastavka ili preusmjeravanja putovanja do krajnjeg odredišta ili povrat cijene karte u slučajevima prebukiranja ili u slučajevima otkazivanja ili kašnjenja polaska za više od 120 minuta;

  1. odgovarajuću pomoć u slučaju otkazivanja ili kašnjenja polaska za više od 90 minuta kod putovanja s predviđenim vremenom trajanja dužim od tri sata;
  2. informaciju u slučaju otkazivanja ili kašnjenja polaska;
  3. odštetu za smrt ili tjelesnu povredu, kao i za gubitak ili oštećenje prtljage uslijed prometnih nesreća, a posebice pomoć prijevoznika s obzirom na neposredne praktične potrebe putnika nakon nesreće.

U slučaju nesreće prijevoznik ograničava ukupni trošak smještaja putnika na najviše 80 EUR po noćenju za svakog putnika i za najviše dvije noći.

 

VI. PRIJEVOZ  PRTLJAGE

Članak 26.

Autobusima u cestovnom prometu prevoze se ručna, putnička, nepraćena prtljaga kao i predmeti koji se ne smatraju ručnom, putničkom ili nepraćenom prtljagom pod uvjetima predviđenim ovim općim uvjetima.

Članak 27.

Ručna prtljaga je prtljaga manjih dimenzija kao što su ručne torbe, vrećice i sl., koja se može držati na polici iznad sjedišta, ali tako da ne smeta drugim putnicima.
Za ručnu prtljagu iz ovog članka vozno osoblje ne naplaćuje uslugu prijevoza i ne odgovara za gubitak ili oštećenje iste.

Članak 28.

Pod putničkom prtljagom podrazumijevaju se kovčezi, torbe, ruksaci, sanduci, košare, putničke vreće, kutije i slični omoti i druge stvari težine do 30 kg, a koji se po svojim dimenzijama mogu smjestiti u prostor za prijevoz prtljage i ne sprječavaju brz utovar i istovar.
Pod predmetima koji se ne smatraju putničkom prtljagom su: osobna računala, video kamera, mobilni telefoni, fotoaparat, novac, nakit, kreditne kartice, medicinska osobna i druga dokumentacija, umjetnička djela i vrijedne reprodukcije, kristalni i lako lomljivi stakleni predmeti, lijekovi i protetska pomagala, alat i pribor koji služi za obavljanje profesionalne djelatnosti i raritetne knjige i predmeti od plemenitih metala i skupih kovina, te za sigurnost istih odgovara putnik. Prtljaga se prevozi u posebnom prostoru namijenjenom za smještaj iste.
Prijevoznik može na zahtjev putnika primiti na prijevoz najviše dva komada prtljage, a i više ako raspolaže potrebnim prtljažnim prostorom te ujedno ne opterećuje vozilo.
Postojanje ugovora o prijevozu putničke prtljage ili predmeta ne može se dokazivati na drugi način osim prtljažnicom. Vozno osoblje kod primanja i smještaja prtljage dužno je putniku izdati odgovarajuću voznu kartu-prtljažnicu. Prilikom prijevoza i smještaja prtljage u prtljažni prostor autobusa vozno osoblje naplaćuje od putnika naknadu i izdaju mu numeriranu prtljažnu kartu. Jedan dio prtljažne karte lijepi se na prtljagu, drugi dio (kupon) na putnu kartu. Putnik mora svoj kupon sačuvati do kraja putovanja. Kod preuzimanja prtljage putnik predaje kupon voznom osoblju, a ono mu u skladu s brojem na kuponu i onom na prtljazi izdaje prtljagu. Kupon koji je zalijepljen na prtljazi ne smije se ni u kojem slučaju skidati za vrijeme od preuzimanja prtljage na prijevoz pa do izdavanja iste.
Cjenik za prijevoz putničke prtljage utvrđuje prijevoznik i istaknut je na internet stranicama prijevoznika. Postojanje ugovora o prijevozu putničke prtljage ili predmeta ne može se dokazivati na drugi način osim prtljažnicom i računom za pruženu uslugu prijevoza prtljage.

Članak 29.

Iznimno od odredbe članka 28 ovih općih uvjeta, u povremenom prijevozu putnika, prijevoz prtljage posebno se ne naplaćuje.

Putnik može na prijevoz iz stavka 1 ovog članka predati dva komada prtljage, a ako vozilo raspolaže potrebnim prtljažnim prostorom te ga ujedno ne opterećuje i više.

Članak 30.

Prijevoznik odgovara za štetu koja nastane gubitkom ili oštećenjem putničke i nepraćene prtljage te predmeta do iznosa od 132,72 EUR-a (1.000,00 kuna).

Dragocjenosti (nakit, umjetinine i sl), vrijednosne papire, telekomunikacijske i informatičke uređaje i opremu (prijenosna računala, mobilne uređaje, i dr.) ili druge skupocjene stvari i uređaje putnik je u obvezi imati u ručnoj prtljazi.

Prijevoznik ne odgovara za štetu iz stavka 1. ovog članka ako putnička prtljaga nije upakirana ili nije dostatno upakirana, te je zbog tih nedostataka po svojoj naravi izložena gubitku ili oštećenju.

Članak 31.

Putnik je dužan nadoknaditi štetu prijevozniku koja nastane zbog svojstava ili stanja prtljage.
Na prijevoz se kao prtljaga ne primaju opasne tvari, eksplozivni i lakozapaljivi  predmeti, predmeti neugodna mirisa, stvari pokvarljivog sadržaja, stvari koje nagrizaju ili mogu povrijediti ili uprljati putnike, oštetiti autobus ili stvari ostalih putnika primljene na prijevoz, lako lomljive stvari, gotov novac, vrijednosne papire, dragocjenosti, nakit ili  umjetnine.

Članak 32.

Od životinja na prijevoz se mogu primiti:

  1. mačke, ptice i manje životinje kao ručna prtljaga u za to odgovarajućim isključivo zatvorenim transporterima, kojima se sprečava ometanje odnosno nanošenje eventualne štete ostalim putnicima i stvarima, i uz potvrdu veterinara o zdravstvenom stanju životinje,
  2. specijalno dresirani pas vodič slijepih osoba u pratnji slijepe osobe u svojstvu putnika.

Članak 33.

U slučaju da ima dovoljno mjesta u prtljažniku vozila prijevoznik može u unutarnjem prijevozu uzeti na prijevoz nepraćenu  prtljagu.

Nepraćena prtljaga su stvari koje ne prati putnik u vozilu, a koje prijevoznik preuzima na prijevoz uz prateći dokument (prtljažnicu) i isporučuje na ugovorenom odredištu naznačenom u voznoj karti.

Ugovorom o prijevozu nepraćene prtljage prijevoznik se obvezuje da će preuzetu prtljagu prevesti do ugovorenog odredišta i uručiti je primatelju ili po njemu ovlaštenoj osobi (osoba koja posjeduje punomoć od primatelja). Na voznoj karti za nepraćenu prtljagu se upisuje cijena i relacija, ime, prezime i adresa pošiljatelja i primatelja. Ime, prezime i adresa pošiljatelja i primatelja može biti naznačena i na samoj pošiljci. Preuzimanje nepraćene prtljage na prijevoz vozno osoblje potvrđuje izdavanjem potvrde/računa pošiljatelju, kada se vrši i naplata usluge, dok prilikom predaje prtljage primatelj svojim potpisom potvrđuje primitak pošiljke na primjerku vozne karte koju posjeduje vozno osoblje.
Postojanje ugovora o prijevoz nepraćene prtljage može se dokazivati samo prtljažno kartom za nepraćenu prtljagu i računom za istu.

 Članak 34.

Kao nepraćenu prtljagu neće se uzimati slijedeće pošiljke:

– svježu i smrznutu ribu i riblje prerađevine, školjke i mekušce,

– svježe i smrznuto meso i mesne prerađevine,

– mlijeko i mliječne prerađevine,

biljke,

– alkohol,

– duhan i duhanske proizvode.

Prijevoznik u međunarodnom prijevozu ne uzima na prijevoz nepraćenu prtljagu.

Članak 35.

Pošiljatelj je dužan dostaviti nepraćenu prtljagu najkasnije 15 minuta prije polaska autobusa po redu vožnje, u protivnom prijevoznik je nije dužan preuzeti. Primatelj je dužan dočekati autobus radi preuzimanja nepraćene prtljage. Prijevoznik ne odgovara za nepraćenu prtljagu ako primatelj nije dočekao autobus. Prijevoznik može nepraćenu prtljagu koju primatelj nije dočekao pohraniti u garderobu autobusnog kolodvora, a na teret primatelja ili pošiljatelja.

 

VII. PRONAĐENE STVARI

Članak 36.

Kao pronađene stvari smatraju se svi oni predmeti koje su putnici izgubili ili zaboravili u autobusima.

Članak 37.

Na krajnjem autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu vozno osoblje mora odmah po izlasku putnika pregledati vozilo. Prije nego se pregled izvrši vozno osoblje ne smije napustiti autobus. Pronađeni predmeti u autobusu moraju se predati ovlaštenoj osobi prijevoznika. Putnik je dužan prilikom izlaska iz vozila na odredištu prijevoza sa sobom ponijeti sve svoje stvari koje je imao sa sobom u vozilu te preuzeti i svoju putničku prtljagu. Za stvari pronađene u vozilu nakon završetka prijevoza prijevoznik ne odgovara.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Sve sporove nastale između putnika za vrijeme vožnje rješava vozno osoblje, dok eventualne sporove između putnika i voznog osoblja rješava ovlaštena osoba prijevoznika ili kolodvora. U slučaju sudskog spora nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.

 Članak 39.

U međunarodnom prijevozu putnik je dužan pridržavati se propisa drugih zemalja koja se odnose na putovanje, ulazne i izlazne dokumente i drugih propisa vezanih za carinu, porezna tijela i druga upravna tijela kako u vezi s njim osobno tako i u vezi s putničkom i ručnom prtljagom. Prijevoznik ne snosi nikakvu odgovornost prema putniku koji se ne pridržava  ovih propisa.

Članak 40.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja. Prijevoznik može mijenjati uvjete iz ovih općih uvjeta u skladu sa svojom poslovnom politikom  i važećim zakonskim propisima.
O izmjeni uvjeta putnici prijevoznika će biti obaviješteni vidljivim isticanjem istih na svim prodajnim mjestima na kojima se prodaju vozne karte prijevoznika te internet stranici prijevoznika: www.promet-makarska.hr.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti za prijevoz putnika, prtljage i predmeta od dana 01. rujna 2022. godine.

Članak 41.

Internet prodaja voznih karata regulirana je Općim uvjetima Internet prodaje voznih karata.

Članak 42.

Za tumačenje ovih općih uvjeta ovlaštena je pravna služba prijevoznika

U Makarskoj, 02. listopada 2023.g.

ZA PRIJEVOZNIKA

Direktor

Igor Tomašić