Promet Makarska d.o.o. S. Ivičevića 21300 Makarska, HR

PROMET Makarska d.o.o. • Stjepana Ivičevića 60 • 21 300 MAKARSKA • M.B.:060223351

Na temelju članka 4 stavak 1 t. 26, članka 33 stavak 4 i članka 41 stavak 1 podstavak 4 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne Novine“ 82/13) PROMET Makarska d.o.o., Stjepana Ivičevića 60, Makarska, donosi

OPĆE UVJETE

za prijevoz putnika, prtljage i predmeta

u javnom cestovnom prijevozu putnika

I  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Prijevoznik je Promet Makarska d.o.o.. (dalje u tekstu Promet), Stjepana Ivičevića 60, 21 300 Makarska.
Putnik je osoba koju prijevoznik prevozi uz naknadu.
Prijevoz u unutarnjem cestovnom prometu je prijevoz na teritoriju Republike Hrvatske.
Prijevoz unutar Europske unije je prijevoz između dvije ili više zemalja članica Europske unije (dalje u tekstu: EU) uključujući i Švicarsku.
Međunarodni linijski prijevoz je javni prijevoz putnika između Republike Hrvatske i drugih država.
Licencija je akt kojim se odobrava djelatnost prijevoza putnika ili tereta u cestovnom prometu, pružanje kolodvorskih usluga i obavljanje agencijskih poslova.
Dozvola za prijevoz je akt određen navedenim Zakonom u preambuli ovog dokumenta ili međunarodnim ugovorom na temelju koje se obavlja prijevoz.
Vozilo je autobus i vozilo sa najmanje devet sjedala, uključujući sjedalo vozača, a koji su namijenjeni isključivo prijevozu putnika.
Vozna karta je dokument s kojim putnik ostvarujem pravo na prijevoz kod prijevoznika pod uvjetima utvrđenim ovim općim uvjetima prijevoza.
Prtljažna karta (prtljažnica) je dokument s kojim putnik ostvaruje pravo na prijevoz putne prtljage.

Članak 2.

Opće uvjete za prijevoz putnika, prtljage i predmeta (u daljnjem tekstu: opći uvjeti) primjenjuje prijevoznik prema utvrđenim cijenama za svaku liniju odnosno svaki izvršeni prijevoz.
Ovim aktom utvrđuju se međusobni odnosi prijevoznika i putnika koji koriste usluge prijevoznika u javnom cestovnom prijevozu i uvjeti pod kojima će prijevoznik pružiti uslugu prijevoza putniku.

Članak 3.

Naknadu za prijevoz putnika i prtljage u javnom cestovnom prijevozu putnika utvrđuje prijevoznik.

II  UGOVOR O PRIJEVOZU

Članak 4.

Kupnjom vozne karte putnik je s prijevoznikom zaključio ugovor o prijevozu.
Prijevoznik se obvezuje sigurno prevesti putnika na ugovorenoj relaciji, onim prijevoznim sredstvom koje je određeno ugovorom o prijevozu i uz uvjete udobnosti i higijene koji se prema vrsti prijevoznog sredstva i udaljenosti smatra nužnim.
Postojanje ugovora o prijevozu dokazuje se voznom kartom ili posebnim ugovorom.
Ugovor o prijevozu sklapa se između prijevoznika i putnika ili između prijevoznika i naručitelja prijevoza.

Članak 5.

Prijevoznik je dužan putniku s kupljenom voznom kartom i rezervacijom osigurati mjesto u vozilu i prevesti ga na ugovorenoj relaciji po objavljenom voznom redu, a putnik je dužan tijekom putovanja čuvati voznu kartu i na zahtjev kontrolora ili voznog osoblja istu im predočiti.

Članak 5b.

Prema Uredbi (EU) br. 181/2011 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011 (u daljnjem tekstu: Uredba EU br. 181/2011) prijevoznici ne smiju odbiti prihvatiti rezervaciju, izdati ili drukčije osigurati kartu ili ukrcati osobu na temelju invaliditeta ili smanjene pokretljivosti osim u sljedećim slučajevima:
– kako bi ispunili valjane sigurnosne uvjete po međunarodnom pravu, pravu Unije ili nacionalnom pravu, ili kako bi ispunili zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koje određuju nadležna tijela;
– ako konstrukcija vozila ili infrastrukture, uključujući autobusna stajališta i kolodvore, fizički onemogućava siguran i operativno izvediv ulazak, i izlazak ili prijevoz osobe s invaliditetom ili osobe smanjene pokretljivosti.

Članak 6.

Vozna karta glasi na donositelja i osim datuma, vremena izdavanja, relacije za koju se izdaje i cijene, sadrži datum i vrijeme započinjanja prijevoza.
Vozna karta u međunarodnom prijevozu može glasiti na ime, te osim elemenata naznačenih u stavku 1. ovog članka može imati naznačeno ime i prezime putnika.
Vozna karta na ime ne može se prenijeti na drugu osobu bez pristanka prijevoznika.
Vozna karta koja ne sadrži jedan od elemenata naznačenih u stavcima 1. i 2. ovog članka je nevažeća.

Članak 7.

Vozna karta se u pravilu izdaje za jednokratnu vožnju i prijevoznika obvezuje za dan i sat koji su na karti naznačeni.
Putnik može kupiti i povratnu voznu kartu. Na povratnoj voznoj karti bit će naznačeno vrijeme važenja iste. Rok važenja vozne karte računa se od dana započetog putovanja.
Putnik korisnik povratne vozne karte dužan je izvršiti rezervaciju mjesta u vozilu.
Povratne vozne karte vrijede za vozila prijevoznika odnosno drugih prijevoznika s kojima zajednički obavlja prijevoz.

Članak 8.

Iznimno od članka 7. ovih općih uvjeta putnik može kupiti i postati vlasnikom pokazne vozne karte, uz jednokratnu naknadu prema važećem cjeniku prijevoznika.
Pokazna vozna karta glasi na ime vlasnika i sadrži podatke o vlasniku karte, vrsti karte te relaciji na kojoj se korisnik vozi.
Pokazna vozna karta izdaje se na određeno vrijeme, naznačeno na pokaznoj karti koje može biti polumjesečno, mjesečno, višemjesečno ili godišnje. Naknadu za kupon pokazne vozne karte utvrđuje prijevoznik, ovisno o kategoriji osoba koje je koriste (učenici, studenti, radnici ili umirovljenici), kao i režimu kada se koristi.
Prodaja kupona za pokaznu voznu kartu vrši se na prodajnim mjestima prijevoznika.
U slučaju da se pokazna vozna karta, ošteti, izgubi, otuđi i slično, putnik će snositi naknadu za izradu nove pokazne vozne karte.
Mjesec se računa kalendarski od prvog do zadnjeg u mjesecu.
U slučaju gubitka pokazne vozne karte, vlasnik je dužan gubitak odmah prijaviti prodajnom mjestu na kojem je istu kupio, kako bi se spriječila eventualna zlouporaba, a prijevoznik pravovremeno izvršio poništenje.

Članak 9.

Vozne karte se kupuju na organiziranim prodajnim mjestima (autobusnim kolodvorima, stajalištima, agencijama, poslovnicama i sl.).
Iznimno od stavka 1. ovog članka, vozna karta se može kupiti i u vozilu u slučaju:
1. kada se putnik ukrcava u vozilo na registriranom stajalištu na liniji koju prijevoznik obavlja, a na istom nije organizirana prodaja voznih karata;
2. ako je putnik došao pred sam polazak vozila, pa ga vozno osoblje ne može uputiti da kupi voznu kartu na organizirano prodajno mjesto, jer bi došlo do kašnjenja linije u polasku.

Članak 10.

Putnik može rezervirati mjesto u autobusu na organiziranim prodajnim mjestima: telefonom, pisano, e-mailom ili drugim pogodnim načinom, s tim da je obvezan kupiti voznu kartu i rezervaciju najkasnije 6 sati prije početka putovanja u međunarodnom linijskom prijevozu, odnosno 2 sata u unutarnjem linijskom prijevozu.
Ako putnik u roku iz stavka 1. ovog članka ne kupi voznu kartu prodajno mjesto ima pravo prodati rezervaciju drugom putniku, a prethodni putnik gubi pravo na rezervirano sjedište kao i traženje odštete od prijevoznika.

Članak 11.

Rezervacija se ne izdaje bez kupljene vozne karte osim kada putnik posjeduje povratnu, pokaznu ili povlaštenu voznu kartu. Naknada za rezervaciju mjesta naplaćuje se prema važećem cjeniku prijevoznika ili autobusnog kolodvora.
Prijevoznik će za linije do 50 kilometara udaljenosti od polazišta izdati rezervaciju za kupljenu voznu kartu samo na zahtjev putnika.
Naknada za rezervaciju mjesta naplaćuje se prema važećem cjeniku prijevoznika ili autobusnog kolodvora i u slučajevima kada na pojedinim linijama mjesta za sjedenje nisu numerirana.

Članak 12.

Prijevoznik u svojem poslovanju koristi više vrsta voznih karata ovisno o vrsti putovanja, komercijalnoj povlastici, vremenu za koje se izdaje, relaciji, kategoriji stanovništva, području na kojem se koristi i slično.

Članak 13.

Putnik ima pravo odustati od ugovora o prijevozu prije nego što započne putovanje.
Prijevoznik je dužan vratiti putniku naknadu za prijevoz umanjenu za iznos od 10% na ime manipulativnih troškova, ako putnik odustane od putovanja i to:
– u unutarnjem linijskom prijevozu najkasnije 2 sata prije početka putovanja
– u međunarodnom linijskom prijevozu najkasnije 6 sati prije početka putovanja
– u povremenom prijevozu najkasnije 48 sati prije početka putovanja.
Ukoliko putnik zatraži povrat naknade za prijevoz neiskorištenog dijela povratne vozne karte, do roka važenja povratne vozne karte, prijevoznik će putniku vratiti razliku novčanog iznosa koji odgovara cijeni povratne vozne karte umanjene za punu cijenu vozne karte u jednom smjeru bez komercijalnih povlastica i 10% manipulativnih troškova.
Ukoliko putnik zatraži povrat naknade za prijevoz neiskorištenog dijela povratne vozne karte u koju je uključena dodatna komercijalna povlastica, do roka važenja povratne vozne karte, prijevoznik će putniku vratiti razliku novčanog iznosa koji odgovara cijeni povratne vozne karte umanjene za cijenu vozne karte u jednom smjeru sa pripadajućom komercijalnom povlasticom  i 10% manipulativnih troškova.
Ako putnik ne postupi u skladu sa stavkom 2 i 3 ovog članka gubi pravo na povrat naknade za prijevoz u cijelosti.

Članak 14.

Povrat naknade za prijevoz vrši se na organiziranim prodajnim mjestima i u prostorijama stručnih službi prijevoznika.
Vozno osoblje prijevoznika ne može izvršiti povrat naknade za prijevoz.
Prodavač voznih karata, može izvršiti povrat naknade za prijevoz uz uvjet da je voznu kartu ovjerila ovlaštena osoba.
Putniku koji je kupio voznu kartu a bio je spriječen za putovanje određenog dana ili sata, prijevoznik će omogućiti izmjenu roka važenja vozne karte ako je to putnik zahtijevao u roku iz članka 13. stavka 2. ovih općih uvjeta.
U slučaju da prijevoznik otkaže polazak autobusa za određenu liniju ili autobus za određenu liniju kasni više od 30 minuta od polaska, putnik ima pravo tražiti vraćanje iznosa u cijelosti ili njegovog određenog dijela.
Prijevoznik može otkazati povremeni prijevoz najkasnije 32 sata prije polaska, bez obveze naknade štete, ako se za određeni povremeni prijevoz nije prijavio minimalan broj putnika naveden na ponudi ili ugovoru o povremenom prijevozu. Pritom putnik ima pravo tražiti povrat uplate u punom iznosu.

Članak 15.

Za izgubljenu voznu kartu kao i voznu kartu koja je otkazana poslije vremena navedenog u članku 13. stavka 2. ovih općih uvjeta, naknada za prijevoz se ne vraća.
Putnik koji je svojom greškom otputovao vozilom drugog prijevoznika, a ne vozilom prijevoznika za koji je kupio voznu kartu, nema pravo zahtijevati povrat plaćenog iznosa vrijednosti vozne karate od prijevoznika.
Vozna karta koja je izmijenjena na bilo koji način ili oštećena ne vrijedi i oduzima se pri pregledu, a od putnika se naplaćuje puna cijena vozne karte na relaciji na kojoj putuje.

Članak 16.

Ako tijekom prijevoza dođe do prekida putovanja iz razloga za koje nije odgovaran putnik, prijevoznik je dužan:
1. prevesti putnika zajedno s prtljagom do odredišnog mjesta, bez naplate dodatne naknade za prijevoz, ili
2. zajedno s prtljagom vratiti putnika u polazno mjesto, uz povrat naknade za prijevoz u punom iznosu, ili
3. vratiti putniku naknadu za neprijeđeni dio puta.

Članak 16.a

Prema Uredbi EU br. 181/2011 putnici na međunarodnim linijama dužine od najmanje 250 kilometara, kojima je početna i završna postaja u zemljama Europske unije imaju pravo na:
1. garanciju nastavka ili preusmjeravanja putovanja do krajnjeg odredišta ili povrat cijene karte u slučajevima prebukiranja ili u slučajevima otkazivanja ili kašnjenja polaska za više od 120 minuta;
2. odgovarajuću pomoć u slučaju otkazivanja ili kašnjenja polaska za više od 90 minuta kod putovanja s predviđenim vremenom trajanja dužim od tri sata;
3. informaciju u slučaju otkazivanja ili kašnjenja polaska;
4. odštetu za smrt ili tjelesnu povredu, kao i za gubitak ili oštećenje prtljage uslijed prometnih nesreća, a posebice pomoć prijevoznika s obzirom na neposredne praktične potrebe putnika nakon nesreće.

Članak 16.b

U slučaju nesreće prijevoznik ograničava ukupni trošak smještaja putnika na najviše 80 EUR po noćenju za svakog putnika i za najviše dvije noći.

Članak 17.

Za ostale slučajeve koji nisu navedeni u članku 13., 14., 15. i 16. ovih općih uvjeta, putnik ima pravo reklamacije pisanim putem, u roku 8 dana od dana pružene usluge prijevoza, na adresu prijevoznika: Promet Makarska d.o.o., 21 300 Makarska, Stjepana Ivičevića 60, Povjerenstvu za reklamacije (nastavno: povjerenstvo).
Povjerenstvo prijevoznika će pismeno odgovoriti putniku na zaprimljenu reklamaciju u roku 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Članak 18.

Prijevoznik utvrđuje red vožnje i cijenu prijevoza te ih objavljuje na odgovarajući način. Cjenik prijevoznika je sastavni dio ovih općih uvjeta.
Cijene usluga prijevoznika koje uključuju i komercijalne povlastice za određene kategorije građana (umirovljenike, studente, učenike, i dr.) moraju biti dostupne na uvid na svim prodajnim mjestima koja prodaju vozne karte prijevoznika.
Prilikom korištenja komercijalnih povlastica putnik mora dokazati svoj identitet osobnom ispravom ili drugim odgovarajućim dokumentom sa ispravnom fotografijom.
Prijevoznik zadržava pravo ne izdavanja pokazne ili druge vozne karte putnicima koji svojim ponašanjem nanose štetu imovini prijevoznika te uznemiruju ostale putnike ili vozno osoblje.

Članak 19.

Prijevoznik će putniku na njegov zahtjev izdati potvrdu o cijeni koštanja vozne karte za zatraženu relaciju.
Potvrda se izdaje na prodajnom mjestu prijevoznika, na za to određenom obrascu i naplaćuje se prema cijeni istaknutoj na prodajnom mjestu.

Članak 20.

Ako kontrolor zateče putnika bez vozne karte naplatit će mu kaznu u iznosu od 100 Kuna i punu cijenu vozne karte za relaciju na kojoj putuje.

Članak 21.

Putnik je obvezan brinuti se da na polaznom stajalištu uđe u autobus koji prometuje na liniji i da na svom završnom autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu izađe iz autobusa.
Putnik može ući ili izaći iz autobusa samo na autobusnom kolodvoru, odnosno stajalištu koje je predviđeno po redu vožnje.

Članak 22.

Za vrijeme putovanja vozno osoblje i kontrolor može isključiti iz putovanja putnika:
– ako narušava red i mir u autobusu
– ako ugrožava sigurnost prometa
– ako ometa rad voznog osoblja
– ako ometa rad kontrolora
– ako se nepristojno odnosi prema putnicima ili voznom osoblju.
U isto vrijeme kada se putnik isključi iz putovanja vozno osoblje mu uručuje i prtljagu. U tom slučaju putnik nema pravo na povrat iznosa naknade vozne karte od mjesta isključenja do završnog autobusnog kolodvora  odnosno stajališta putnika.
Ukoliko vozno osoblje nije u mogućnosti samostalno isključiti putnika iz putovanja, može zatražiti pomoć policije.

Članak 23.

Putnik je dužan čuvati voznu kartu tijekom cijelog putovanja, dakle do svoga krajnjeg odredišta.
Ako putnik izgubi ili na bilo koji način ostane bez vozne karte, obvezan je voznom osoblju ili kontroloru platiti novu voznu kartu.
Kad vozač izvrši pregled i naplatu voznih karata dužan je provjeriti da li svi putnici posjeduju odgovarajuću voznu kartu.
Putnik koji odbije platiti kaznu i punu cijenu vozne karte zbog neposjedovanja odgovarajuće vozne karte isključuje se iz putovanja.

Članak 24.

Na prijevoz se ne smiju primati:
– osobe koje sa sobom nose vatreno oružje, osim putnika koji vrše službu, pod uvjetom da im oružje bude zakočeno,
– osobe koje pokazuju očite znakove zarazne ili duševne bolesti, kao i osobe sa otvorenim ranama (osim ako se prevozi osoba povrijeđena u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene stanice),
– djeca do 6 godina starosti, ako nisu u pratnji odraslih osoba,
– osobe kojima je odijelo ili prtljaga u tolikoj mjeri onečišćena da postoji opasnost onečišćenja odijela putnika ili vozila,
– osobe pod utjecajem alkohola i opojnih droga,
– osobe bez odgovarajuće odjeće (u kupaćim kostimima, bez dijelova odjeće i obuće, s pancericama i sl.).

Članak 25.

Ako putnik namjerno ili zbog krajnje nepažnje onečisti autobus, obvezan je platiti čišćenje autobusa u visini stvarnih troškova.
Putnik je obvezan nadoknaditi svaku štetu prijevozniku koju je prouzročio svojom krivnjom.

III PRIJEVOZ  PRTLJAGE

Članak 26.

Autobusima u cestovnom prometu prevoze se ručna, putnička, nepraćena prtljaga kao i predmeti koji se ne smatraju ručnom, putničkom ili nepraćenom prtljagom pod uvjetima predviđenim ovim općim uvjetima.

Članak 27.

Ručna prtljaga je prtljaga manjih dimenzija kao što su ručne torbe, vrećice i sl., koja se može držati na polici iznad sjedišta, ali tako da ne smeta drugim putnicima.
Za ručnu prtljagu iz stavka 2. ovog članka vozno osoblje ne naplaćuje uslugu prijevoza i ne odgovara za gubitak ili oštećenje iste.

Članak 28.

Pod putničkom prtljagom podrazumijevaju se kovčezi, torbe, ruksaci, sanduci, košare, putničke vreće, kutije i slični omoti i druge stvari težine do 40 kg, a koji se po svojim dimenzijama mogu smjestiti u prostor za prijevoz prtljage i ne spriječavaju brz utovar i istovar.
Pod predmetima koji se ne smatraju putničkom prtljagom su: osobna računala, video kamera, mobilni telefoni, fotoaparat, novac, nakit, kreditne kartice, medicinska osobna i druga dokumentacija, umjetnička djela i vrijedne reprodukcije, kristalni i lako lomljivi stakleni predmeti, lijekovi i protetska pomagala, alat i pribor koji služi za obavljanje profesionalne djelatnosti i raritetne knjige i predmeti od plemenitih metala i skupih kovina.
Prtljaga se prevozi u posebnom prostoru namijenjenom za smještaj iste.
Prijevoznik može na zahtjev putnika primiti na prijevoz najviše dva komada prtljage, a i više ako raspolaže potrebnim prtljažnim prostorom te ujedno ne opterećuje vozilo.
Postojanje ugovora o prijevozu putničke prtljage ili predmeta ne može se dokazivati na drugi način osim prtljažnicom.
Vozno osoblje kod primanja i smještaja prtljage dužno je putniku izdati odgovarajuću voznu kartu- prtljažnicu.
Prilikom prijevoza i smještaja prtljage u prtljažni prostor autobusa vozno osoblje naplaćuje od putnika naknadu i izdaju mu numeriranu prtljažnu kartu. Jedan dio prtljažne karte lijepi se na prtljagu, drugi dio (kupon) na putnu kartu. Putnik mora svoj kupon sačuvati do kraja putovanja.
Kod preuzimanja prtljage putnik predaje kupon voznom osoblju, a ono mu u skladu s brojem na kuponu i onom na prtljazi izdaje prtljagu. Kupon koji je zalijepljen na prtljazi ne smije se ni u kojem slučaju skidati za vrijeme od preuzimanja prtljage na prijevoz pa do izdavanja iste.
Cjenik za prijevoz putničke prtljage utvrđuje prijevoznik i istaknut je na prodajnim mjestima prijevoznika.
Postojanje ugovora o prijevozu putničke prtljage ili predmeta ne može se dokazivati na drugi način osim prtljažnicom.

Članak 29.

Iznimno od odredbe članka 28 ovih općih uvjeta, u povremenom prijevozu putnika, prijevoz prtljage posebno se ne naplaćuje.
Putnik može na prijevoz iz stavka 1 ovog članka predati dva komada prtljage, a ako vozilo raspolaže potrebnim prtljažnim prostorom te ga ujedno ne opterećuje i više.

Članak 30.

Prijevoznik odgovara za štetu koja nastane gubitkom ili oštećenjem putničke i nepraćene prtljage te predmeta do iznosa od 1.000,00 kuna.
Prijevoznik ne odgovara za štetu iz stavka 1. ovog članka ako putnička prtljaga nije upakirana ili nije dostatno upakirana, te je zbog tih nedostataka po svojoj naravi izložena gubitku ili oštećenju.

Članak 31.

Putnik je dužan nadoknaditi štetu prijevozniku koja nastane zbog svojstava ili stanja prtljage.
Na prijevoz se kao prtljaga ne primaju opasne tvari, eksplozivni i lakozapaljivi  predmeti, predmeti neugodna mirisa, stvari pokvarljivog sadržaja, stvari koje nagrizaju ili mogu povrijediti ili uprljati putnike, oštetiti autobus ili stvari ostalih putnika primljene na prijevoz, lako lomljive stvari, gotov novac, vrijednosne papire, dragocjenosti, nakit ili  umjetnine.

Članak 32.

Od životinja na prijevoz se mogu primiti:
1. mačke, ptice i manje životinje kao ručna prtljaga u za to odgovarajućim krletkama, košarama, kutijama i sl., kojima se sprečava ometanje odnosno nanošenje eventualne štete ostalim putnicima i stvarima, i uz potvrdu veterinara o zdravstvenom stanju životinje,
2. specijalno dresirani pas vodič slijepih osoba u pratnji slijepe osobe u svojstvu putnika.

Članak 33.

U slučaju da ima dovoljno mjesta u prtljažniku vozila prijevoznik može u unutarnjem prijevozu uzeti na prijevoz nepraćenu  prtljagu.
Nepraćena prtljaga su stvari koje ne prati putnik u vozilu, a koje prijevoznik preuzima na prijevoz uz prateći dokument (prtljažnicu) i isporučuje na ugovorenom odredištu naznačenom u voznoj karti.
Ugovorom o prijevozu nepraćene prtljage prijevoznik se obvezuje da će preuzetu prtljagu prevesti do ugovorenog odredišta i uručiti je primatelju ili po njemu ovlaštenoj osobi (osoba koja posjeduje punomoć od primatelja). Na voznoj karti za nepraćenu prtljagu se upisuje cijena i relacija, ime, prezime i adresa pošiljatelja i primatelja. Ime, prezime i adresa pošiljatelja i primatelja može biti naznačena i na samoj pošiljci. Preuzimanje nepraćene prtljage na prijevoz vozno osoblje potvrđuje izdavanjem potvrde/računa pošiljatelju, kada se vrši i naplata usluge, dok prilikom predaje prtljage primatelj svojim potpisom potvrđuje primitak pošiljke na primjerku vozne karte koju posjeduje vozno osoblje.
Postojanje ugovora o prijevoz nepraćene prtljage može se dokazivati samo voznom kartom za nepraćenu prtljagu.

Članak 34.

Kao nepraćenu prtljagu neće se uzimati slijedeće pošiljke:
– svježu i smrznutu ribu i riblje prerađevine, školjke i mekušce,
– svježe i smrznuto meso i mesne prerađevine,
– mlijeko i mliječne prerađevine.
Prijevoznik u međunarodnom prijevozu ne uzima na prijevoz nepraćenu prtljagu.

Članak 35.

Pošiljatelj je dužan dostaviti nepraćenu prtljagu najkasnije 15 minuta prije polaska autobusa po redu vožnje, u protivnom prijevoznik je nije dužan preuzeti.
Primatelj je dužan dočekati autobus radi preuzimanja nepraćene prtljage. Prijevoznik ne odgovara za nepraćenu prtljagu ako primatelj nije dočekao autobus.
Prijevoznik može nepraćenu prtljagu koju primatelj nije dočekao pohraniti u garderobu autobusnog kolodvora, a na teret primatelja ili pošiljatelja.

IV PRONAĐENE STVARI

Članak 36.

Kao pronađene stvari smatraju se svi oni predmeti koje su putnici izgubili ili zaboravili u autobusima.

Članak 37.

Na krajnjem autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu vozno osoblje mora odmah po izlasku putnika pregledati vozilo. Prije nego se pregled izvrši vozno osoblje ne smije napustiti autobus. Pronađeni predmeti u autobusu moraju se predati ovlaštenoj osobi prijevoznika.

V  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Sve sporove nastale između putnika za vrijeme vožnje rješava vozno osoblje, dok eventualne sporove između putnika i voznog osoblja rješava ovlaštena osoba prijevoznika ili kolodvora. U slučaju sudskog spora nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.

Članak 39.

U međunarodnom prijevozu putnik je dužan pridržavati se propisa drugih zemalja koja se odnose na putovanje, ulazne i izlazne dokumente i drugih propisa vezanih za carinu, porezna tijela i druga upravna tijela kako u vezi s njim osobno tako i u vezi s putničkom i ručnom prtljagom.
Prijevoznik ne snosi nikakvu odgovornost prema putniku koji se ne pridržava  ovih propisa.

Članak 40.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja.
Prijevoznik može mijenjati uvjete iz ovih općih uvjeta u skladu sa svojom poslovnom politikom  i važećim zakonskim propisima.
O izmjeni uvjeta putnici prijevoznika će biti obaviješteni vidljivim isticanjem istih na svim prodajnim mjestima na kojima se prodaju vozne karte prijevoznika te internet stranici prijevoznika: www.promet-makarska.hr.

Članak 41.

Za tumačenje ovih općih uvjeta ovlaštena je pravna služba prijevoznika.

Članak 42.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti dosadašnji Opći uvjeti prijevoznika za prijevoz putnika, prtljage i predmeta u javnom cestovnom prijevozu putnika.

U Makarskoj, 01. rujna 2013.g.

ZA PRIJEVOZNIKA

Direktor

Tonći Radalj, ing.


x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. S Vašim prihvaćanjem suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim Pravilima o kolačićima.

Prihvaćam Ne prihvaćam Postavke privatnosti